Vedtægter

Vedtægter for
Asnæs Skytteforening
som vedtaget den 24. februar 2014

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Asnæs Skytteforening og har hjemsted i Odsherred kommune.


§ 2. Organisation

Foreningen er en selvstændig juridisk person organiseret som en ideel forening, hvorved forstås en forening hvis virke er almennyttigt og hvor opnåelse af et økonomisk overskud ikke er et mål i sig selv.
Foreningen er medlem af landsdelsforeningen DGI Midt og Vestsjælland og er herigennem tilsluttet DGI og dermed underlagt DGI ́s regler og bestemmelser.


§ 3. Formål Foreningen har til formål at dyrke skydeaktivitet.

Ligeledes har foreningen til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen, herunder at øge interessen for skydning, samt fremme folkeoplysende aktiviteter.


§ 4. Medlemsforhold

Som aktivt medlem kan enhver der har interesse i foreningen og aktivt ønsker at være en del af foreningens idrætsaktiviteter.
Som passivt medlem kan optages enhver der har interesse i foreningen, men ikke ønsker at udøve selve idrætsaktiviteten. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har de øvrige medlemsrettigheder og er dermed valgbare til bestyrelsen.

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen med stemmeret og deltage i andre medlemsmøder.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens formålsbestemmelse.


§ 5. Indmeldelse

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand.
med angivelse af navn, postadresse, mail-adresse og fødselsdato.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelse accepteres af forældre eller værge.
Optagelse kan nægtes når særlige grunde taler herfor. Nægtelse af optagelse skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende generalforsamling.


§ 6. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til formand eller kasserer uden yderligere varsel til udgangen af en kontingentperiode.
I forbindelse med udmeldelse skal de økonomiske mellemværender mellem medlemmet og foreningen afvikles.


§ 7. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
For passive medlemmer udgør kontingentet 50 % af det ordinære medlemskontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Bestyrelsen kan efter skriftlig anmodning og for højest 6 mdr. bevilge kontingentfrihed til et medlem, hvis der foreligger saglige grunde herfor.
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Indbetaler medlemmet fortsat ikke kontingent efter skriftlig påmindelse, vil medlemmet kunne slettes af medlemslisten uden at spørgsmålet forelægges for generalforsamlingen.
Genoptagelse af medlemmet vil kunne ske, hvis restancen berigtiges.


§ 8. Udelukkelse eller eksklusion

Bestyrelsen kan beslutte at eksludere et medlem, der ikke opfylder sine forpligtelser, eller handler til skade for foreningen. Et medlem har krav på at blive hørt af bestyrelsen, inden denne træffer sin afgørelse.
Ydermere har medlemmet krav på at eksklusionssagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt på førstkommende generalforsamling, hvor sagen afgøres endeligt. I den mellemliggende periode har denne indbringelse af spørgsmålet for generalforsamlingen ikke opsættende virkning, men bestyrelsen kan dog tillægge indbringelsen opsættende virkning.
En generalforsamlings beslutning om godkendelse af eksklusion kræver 2/3 majoritet.


§ 9. Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen som består af 5 medlemmer, nemlig en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2 medlemmer. En af medlemmerne udpeges som sekretær.
Bestyrelsen varetager foreningens anliggender udadtil og indadtil og repræsenterer foreningen i alle forhold. Nedsættelse af særlige udvalg til varetagelse af enkelte eller løbende opgaver kan besluttes af bestyrelsen.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden er på valg i lige år, medens kassereren og næstformanden er på valg i ulige år. De øvrige to medlemmer vælges hvert år.
Desuden vælges 1 suppleant hvert år. En suppleant indtræder for den resterende del af valgperioden for det pågældende medlem, der er udtrådt af bestyrelsen i utide.
Valgbare til bestyrelsen er ethvert medlem over 18 år.
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning skal foreningens bestyrelse tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis bestyrelsen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.


§ 10. Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er i alle henseender generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling afholdes én gang årligt i 1. kvartal.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med fire ugers varsel enten ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside eller opslag på et for medlemmerne tilgængeligt sted. Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 15 år. For medlemmer under 15 år, kan en forælder eller værge stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet ved afstemning, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen skal være tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside eller ved opslag i foreningen senest 7 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet følger af vedtægterne.
Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 5 af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse, medmindre ordinær generalforsamling skal finde sted indenfor 6 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Reglerne for ordinær generalforsamling finder i øvrigt anvendelse med de fornødne afvigelser.


§ 12. Dagsorden

Som minimum skal dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
4) Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det kommende år, samt af budget for det nye regnskabsår
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen
8) Valg af suppleant
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10)Eventuelt


§ 13. Regnskab og formue Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisoren og forsynet med dennes påtegning og underskrift.
Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de godkendte regninger. Han fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.


§ 14. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og 1 bestyrelsesmedlem.
Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.


§ 15. Vedtægtsændringer

Til ændring af vedtægterne, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.


§ 16. Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer. Der skal være mindst seks uger og højest otte uger mellem de to generalforsamlinger.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål en eventuel nettoformue, skal tilfalde.
Generalforsamlingen udpeger 2 personer til at forestå afviklingen.
-------
Version af standardvedtægter januar 2014